Park Ariel Sharon (Shalem Farm)

Park Ariel Sharon (Shalem Farm)

Park Ariel Sharon is divided into 2 parts: Shalem Farm and Hirayeh Recycling Park. Shalem farm...